Правила пользования

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā picadiana.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

1. Cena un maksājumi

Preču cenas picadiana.lv ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas.

Preces var tikt komplektētas vieglās plastmasas maisos.

Vieglās plastmasas maisiņi, kas nepieciešami fasētās / nefasētās pārtikas iepakošanai, ir par maksu (izņemot ļoti vieglās plastmasas maisiņus, kuru biezums nepārsniedz 15 mikronus un kas nepieciešami higiēnas nolūkos pārtikas primārai iepakošanai. Tie ir bezmaksas).

Ja ir izvēlēts piegādes veids Piegādāt adresē, tad pasūtījumus var apmaksāt saņemšanas brīdī Ar karti vai Skaidrā naudā, kā arī apmaksu var veikt  iepriekš, izvēloties apmaksas veidu Maksāt ar karti:

  • Apmaksa ar bankas karti
    Veicot priekšapmaksu, Jūs varat izmantot debeta un kredītkartes, ja esat aktivizējuši iespēju drošiem pirkumiem internetā. To ir iespējams aktivizēt savā internetbankā.
    Mirklī, kad kartes īpašnieka informācija, kartes numurs, derīguma termiņš un CVV ir aizpildīti, pasūtījuma summa tiks ieturēta no Jūsu kartes konta.
  • Apmaksa ar banku
    Veic tiešo bankas maksājumu no sava bankas konta. Izvēlieties banku, kuras klients Jūs esat un Jūs tiksiet novirzīts uz šis bankas mājas lapu. Ievadiet savus interneta bankas lietotāja datus un Jums atvērsies automātiski sagatavots pasūtījuma apmaksas dokuments. Apstipriniet to un veiciet maksājumu par savu pasūtījumu.

Ja Klients izvēlēsies piegādes veidu Saņemšu picērijā, tad apmaksa tiks veikta picerijā ar maksājuma karti vai skaidrā naudā.

2. Kvalitātes garantija un atbildība

picadiana.lv vienmēr centīsies izvēlēties svaigākos un augstākās kvalitātes produktus pasūtījuma izpildīšanai. Tomēr viedokļi par apmierinošu kvalitāti var subjektīvi atšķirties un picadiana.lv neuzņemas nekādu atbildību vai nedod nekādu garantiju, ka produkts visos gadījumos atbildīs Klienta vēlmēm.

Produkti, kas attēloti picadiana.lv, var neatbilst izmēra, formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

Visu picadiana.lv piedāvāto produktu īpašības un sastāvs vispārīgi norādīti katra produkta aprakstā.

3. Klientu serviss

Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos picadiana.lv, sazinieties ar Sia Diāna Bistro, zvanot pa tālruni: 63624097, vai rakstot uz e-pastu: picerija@diana.lv

4. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

Atlaides nesummējas un neattiecas uz īpašajiem piedāvājumiem.

Produkti var atšķirties no attēlos redzamajiem.

Produktus var iegādāties, kamēr tie ir pieejami.

Ja picadiana.lv pārkāpj šos Lietošanas noteikumu, picadiana.lv būs atbildīga tikai par zaudējumiem, kurus Klients ir cietis tieša pieļautā pārkāpuma rezultātā, ciktāl šie zaudējumi ir saprātīgi paredzami abām pusēm.

picadiana.lv var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos, ievietojot informāciju par izmaiņām vietnē picadiana.lv.

Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

Ja jebkurš no Lietošanas noteikumos ietvertajiem nosacījumiem pēc tiesas vai citas kompetentas iestādes ieskatiem ir uzskatāms par neatbilstoši likumam, nepareizu vai nepiemērojamu, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu spēkā esamību, kuri ir spēkā un ir piemērojami pilnībā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ja Klients uzskata, ka picadiana.lv ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

5. Privātuma politika. Lietotāju datu drošība

SIA “DIĀNA BISTRO” ir interneta vietnes picadiana.lv  īpašnieks. SIA “DIĀNA BISTRO” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. picadiana.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA “DIĀNA BISTRO” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

1. iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs);

2. netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu vietnes izmantošanu.

Pircēju personas datus SIA “DIĀNA BISTRO” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot pircēju personas datus, SIA “DIĀNA BISTRO” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Veicot pasūtījumu picadiana.lv , pircējs piekrīt un atļauj SIA “DIĀNA BISTRO” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt savus personas datus.

Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus pircējs turpmāk sniegs pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

1. datu apstrāde pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);

2. dati ir nepieciešami pircēju identificēšanai un uzskaitei;

3. dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;

4. dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (saziņai);

5. dati ir nepieciešami lai izskatītu pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

SIA “DIĀNA BISTRO” nodrošina pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām kā to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot pārdevēja partneriem, kas nodrošina picadiana.lv iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā pircējs informē SIA “DIĀNA BISTRO”, izmantojot e-pasta adresi: picerija@diana.lv. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

1. kādas ziņas par pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

2. kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.